هفتم حمل برابر است با روز جهانی تیاتر، هرچند این رشته هنری در هرات نزدیک ۱۰۰ سال پیشینه دارد، اما هنرمندان تیاتر از بی پروایی حکومت در برابر هنرمندان، سخت شکایت دارند.

نبود ساختمان مناسب برای انجام تمرین و اجرای نمایشات، یکی از عمده ترین چالش های هنرمندان تیاتر در هرات است. فریدون فکوری مدیر تیاتر هرات میگوید: ساختمان تیاتر در زمان شهردار پیشین هرات تخریب شد و تا کنون سالون جدیدی برای اجرای نمایش‌های تیاتر ساخته نشده است.

در این میان، برخی هنرمندان فعال در بخش سیمنا و تیاتر، عملکرد هنرمندان مدیریت تیاتر هرات را غیر قابل قبول میدانند و باور دارند، هنرمندان تیاتر، بدون فراگیری دانش حرفه ای، نمایش های خود را بگونه کلیشه‌ای و با سبک های قدیمی اجرا می‌کنند.

با این همه، مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌پذیرند؛هنرمندان تیاتر بگونه تجروبی و بدون فراگیری دانش حرفه‌ای، نمایش‌های تیاتر را اجرا می‌کنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb