یک نهاد خصوصی با گردآوری لوازم درسی برای دانش آموزان؛تلاش دارد زمینه ادامه تحصیل را برای دانش آموزان بیبضاعت فراهم کند. مسوولان این نهاد می‌گویند؛ آنان از ۵ سال به اینسو همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی جشنی را زیر نام مهربانی راه اندازی کرده و برای دانش اموزان لوازم درسی را گرد آوری می‌کنند.

این نهاد افزون بر گردآوری لوزام درسی بگونه مستقیم، در مکاتب دولتی برنامه‌هایی را برای گردآوری کمک به دانش آموزان بی بضاعت در جریان ماه اول سال تعلیمی برگزار می‌کند.

از سویی هم شماری از بازرگان‌های فعال در هرات؛ از افراد خییر می‌خواهند؛ با سهم گرفتن در جشن مهربانی‌ها و کمک به دانش آموزان مستمند؛ زمینه ادامه تحصیل آنها را فراهم کنند.

اما تنها مشکل مالی سبب باز ماندن دانش آموزان از ادامه تحصیل نمی‌شود؛ در برخی مناطق نا امن؛ به دلیل مشکلات امنیتی؛ مسدود شدن مکاتب سبب باز ماندن دانش آموزان از رفتن به مکتب می‌شود.

مسوولان این نهاد می‌گویند؛ آنها در جریان سال تعلیمی ۱۳۹۶ خورشیدی؛ بسته‌های لوازم درسی را افزون بر مکاتب شهر هرات، به برخی مکاتب ولسوالی و مناطق نا امن نیز توزیع کرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb