دولت افغانستان هیچ بودجه‌ای برای کمک به بیجاشده‌های داخلی و عودت کننده‌ها در ولایت هرات تخصیص نداده است. نبود بودجه دولتی برای کمک با بیجاشده‌های داخلی و عودت کننده‌ها، ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌های هرات را با مشکلات جدی روبه رو ساخته است. احمد جاوید نادم رییس امور مهاجرین و عدوت کننده‌های هرات، می‌گوید: حکومت افغانستان حتا یک افغانی بودجه در سال برای همکاری با خانواده‌های بیجاشده و عودت کننده تخصیص نداده است. او می‌گوید: این مسئله روند کمک رسانی با این خانواده‌های نیازمند را به مشکلات جدی روبه رو ساخته است.

تمام کمک‌ها با بیجاشده‌های داخلی و عودت کننده‌ها از سوی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد اما در یک سال اخیر، میزان این کمک‌ها نیز هفتاد درصد کاهش یافته است. مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌های هرات نگران این مسئله هستند و تاکید دارند کاهش کمک‌ها، تاثیرات منفی روی زندگی بیجاشده‌های داخلی و عودت کننده‌ها داشته است.

در همین حال مسوولان محلی هرات پاسخ روشنی در مورد نبود بودجه‌ای حکومتی برای کمک با خانواده‌های بیجاشده‌ای داخلی و عودت کننده‌ها نمی‌دهند اما تاکید دارند که پالیسی ملی بیجاشده‌های داخلی که از سوی دولت افغانستان ایجاد شده؛ کمک خوبی برای بهبود زندگی این بیجاشده‌ها کرده است.

با این حال مسوولان در شورای ولایتی هرات حکومت افغانستان را مکلف می‌دانند تا با بیجاشده‌های داخلی که به دلیل شدت جنگ‌ها و فقر محبور به ترک مناطق اصلی شان شده‌اند؛ همکاری مالی کند.

در سال‌های اخیر بیش از ۹۰ هزار خانواده بیجاشده داخلی به دلایل گوناگون خانه‌های شان را ترک کرده و به ولایت هرات آمده‌اند. مسوولان محلی در هرات می‌گویند که از  ۳۳ ولایت افغانستان خانواده‌ها به این ولایت بیجاشده اما بیشتر این خانواده‌ها از ولایت‌های بادغیس، غور و فاریاب هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb