تنها سه درصد کارمندان شهرداری هرات زنان هستند؛ کارمندان زنان شاغل در شهرداری هرات در مراسم گرامی داشت روز زن؛ خواهان افزایش حضور زنان و سپرده شدن پست‌های مهم به آنان در این نهاد هستند.

به باور این زنان  باید از توانایی بانوان متخصص در رده‌های بلند پست‌های حکومتی استفاده شود.

از سویی هم شماری از اعضای شورای شهر شهرداری هرات باور دارند؛ تا کنون بسیاری‌ها در کشور به توانمندی بانوان باور ندارند؛ و حاضر نمی‌شوند؛ پست‌های مهم و کلیدی حکومتی را به زنان بسپارند؛ اعضای شورای شهر از مقام‌های ارشد حکومتی می‌خواهند؛ زمینه حضور زنان را در پست‌های مهم شهرداری هرات فراهم کنند.

در این میان شهردار هرات با ستایش از کارکرد کارمندان زن در شهرداری هرات؛ از افزایش سهم زنان شاغل در این نهاد از ۳ درصد به ۱۵ درصد در آینده سخن می‌زند. سید وحید قتالی شهردار هرات تاکید دارد؛ او تلاش خواهد تا زنان تحصیل کرده و متخصص در بخش‌های گوناگون شهرداری به کار گرفته شوند.

از روز جهانی هبمستگی زنان در حالی در ریاست شهرداری هرات گرامی داشت می‌شود که در جریان روزهای اخیر؛ بیشتر نهادهای حکومتی به همین مناسبت از فعالیت زنان شاغل در نهادهای شان تقدیر کرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb