فقر و بیکاری در هرات باعث شده تا برخی از بانوان این ولایت به مواد مخدر روی بیاورند، شماری از بانوانی که دوره ترک اعتیاد را در مراکز صحی هرات سپری می‌کنند تاکید دارند، اگر زمینه کار برای آنان مهیا می‌بود هیچگاه گرفتار مواد مخدر نمی‌شدند.

از سویی هم روان پزشکان زنان را موجودات شکننده در برابر چالش‌های چون فقر و بیکاری توصیف می‌کنند و تاکید دارند، اگر زمینه برای فعالیت بانوان در جامعه ایجاد نشود بانوانی که از نعمت دانش محروم هستند  به پدیده خانمان سوز اعتیاد  روی می‌آورند.

رقم مراکز ترک اعتیاد  بانوان در ولایت هرات بسیار اندک است. شماری از مسوولان این مراکز درمانی می‌گویند: گر تعداد مراکز ترک اعتیاد درهرات افزایش یابد، و مصروفیت‌هایی چون تولید صنایع دست برای بانوان معتاد آموزش داده شود، شماری معتادان در کاهش خواهد یافت.

بر علاوه بانوان رقم درشتی از مردان در هرات گرفتار اعتیاد به مواد مخدر هستند، مسوولان محلی هرات می‌گویند: اداره محلی هرات تلاش دارد تا با این معضل به گونه جدی مبارزه نماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb