نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی که در میان ده‌ها تن از استادان دانشگاه هرات صحبت می‌کرد گفت: افغانستان در قسمت رشته‌های ژورنالیزم، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد اشباع شده و نیازی به فارغان بیشتر از این دانشکده‌ها نیست. او می‌گوید که به جای ژونالیزم، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد، باید رشته‌های تازه‌ای ایجاد شود.

این گفته‌های وزیر تحصیلات عالی با واکنش تند برخی استادان دانشگاه هرات روبه رو شده است. رئیس دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات می‌گوید: همواره وزارت تحصیلات عالی بیشتر از ظرفیت این دانشکده محصل جذب می‌کند و این مسئله سبب پایین آمدن کیفیت تدریس شده است.

در همین حال شماری از استادان دانشگاه هرات می‌گویند که این گفته‌های وزیر تحصیلات عالی محدودیت جدی در برابر رشته‌های دلخواه جوانان پنداشته می‌شود. به گفته‌ای آنان، حکومت حق ندارد تا بر رشته‌های تحصیلی در کشور محدودیت وضع کند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که سالانه درصد کمی از جوانان کشور موفق به راه یافتن به نهادهای تحصیلات عالی می‌شوند. هزاران جوان به دلیل ظرفیت پایین در دانشگاه‌های کشور، از ادامه تحصیلات شان محروم می‌مانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb