تقسیم شیندند به چند ولسوالی در تامین امنیت آن بی تاثیر بوده است. یکی از راهکارهای حکومت برای درمان زخم کهنه نا امنی‌ها در شیندند؛ تقسیم آن به ۵ واحد اداری جداگانه بود؛ چندی پیش نیز دو ولسوالی زاول و کوه زور بگونه رسمی گشایش یافت؛ اما مسوولان کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات باور دارند؛ تقسیم شیندند به چند ولسوالی در تامین امنیت آن بی تاثیر بوده است. آنان می‌گویند: هنوز مشکل نا امنی در شیندند از میان نرفته و مخالفان حکومت در بخش‌های گوناگون آن فعالیت دارند.

شیندند که در جریان سال‌های اخیر همواره گواه حضور و فعالیت گسترده مخالفان حکومت بوده است، به لحاظ راهبردی اهمیت فراوانی دارد، و بود و نبود امنیت در آن، بر وضعیت امنیتی شهر هرات تاثیر مستقیم دارد. آگاهان امور تقسیم شیندند به ۵ واحد اداری را نمادین میدانند.

در این میان، مسوولان محلی ولسوالی تازه تاسیس کوه زور می‌گویند؛ هرچند این ولسوالی چندی پیش بگونه رسمی گشایش یافته، اما تا هنوز هم بسیاری از واحدهای سومی نهاد‌های حکومتی به شمول دادگاه و دادستانی در این ولسوالی فعالیت شانرا آغاز نکرده‌اند.

با این همه معاون والی هرات که چندی پیش برای آغاز کار ولسوالی‌های تازه تاسیس و معرفی مسوولان محلی این ولسوالی‌ها به مناطق زاول و کوه زور سفر کرده بود باور دارد؛ آغاز کار ولسوالی‌های تازه تاسیس بر امنیت شیندند تاثیر مثبت داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb