هرات با آنکه یکی از شهرهای باستانی کشور است و پسوند باستان را با خود به همراه دارد، اما تا کنون این شهر در فهرست سازمان، آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ثبت نشده است. آریا رووفیان رییس اطلاعات و فرهنگی هرات یکی از شرایط  ثبت شدن هرات در سازمان “یونسکو” پیشگیری از ساخت و ساز بلند منزل‌ها در گرد و پیش ساحات باستانی است.

ظاهرا در کنار دیگر عوامل که سبب ثبت نشدن هرات در فهرست سازمان “یونسکو” شده،عدم هماهنگی میان نهادهای حکومتی نیز یکی از دلایلی اصلی بشمار می‌‍رود. در این میان  سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید؛ ریاست اطلاعات و فرهنگ در این زمینه هیچ برنامه‌ای ندارد و برف خود را بر سر دیگر نهادها می‌اندازد.

از سویی هم آگاهان امور فرهنگی تاکید دارند، باید مقام‌های مسوول و نهادهای حکومتی بگونه هماهنگ برای ثبت هرات در فهرست سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تلاش کنند.

رییس جمهوری غنی چندی پیش دستور داد کمیته‌ای مشترک از نهادهای مسوول برای رسیدگی به بناهای تاریخی هرات ایجاد شود، افزون بر این یک نشست بزرگ هم در هرات به همین منظور برگزار شد، اما آنگونه پیداست این اقدامات تا کنون برای ثبت شدن هرات در سازمان “یونسکو” کار ساز نبوده است.

هم اکنون ساحات نزدیک به بناهای باستانی و شهر قدیم هرات به سه بخش، “کور زون”، “بافر زون”و “اسکالر زون” تقسیم شده ، بر این اساس ارتفاع ساختمان‌ها در این ساحات نباید از ۷ ، ۱۰ ؛ و ۱۵ متر بیشتر باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb