قرار است آزمون گروهی برای بست‌های پنج و شش خدمات ملکی و آموزگاری در هرات برگزار شود. از همین رو روند انگشت نگاری یا ( بایو متریک ) درخواست دهندگان بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی و آموزگاری به آغاز گردیده است.

محمد عیسی رحیمی سرپرست دفتر ساحوی إصلاحات اداری و خدمات ملکی در زون غرب می‌گوید: ١۶ هزار نَفَر برای این بست‌ها ثبت نام کرده‌اند و قرار از این میان، ۴۶١ نَفَر در بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی، ١١٧٠ نَفَر در بست آموزگاری و ٣٧ نَفَر هم در بست آموزگار تربیه معلم مقرر شوند.

شماری از درخواست دهندگان که برای انجام روند بایو متریک و دریافت کارت آزمون در اینجا گرد آمده‌اند؛ از بی نظمی در این روند شکایت دارند؛ اما نگرانی اصلی درخواست دهندگان؛ بروز تقلب در جریان برگزاری آزمون گروهی است.

اما چه تضمینی وجود دارد که در جریان آزمون تقلبی صورت نگیرد؛ مسؤولان کمیسیون إصلاحات اداری می‌گویند؛ این آزمون با استفاده از فناوری‌های جدید و با بکار گیری دستگاه‌های پیشرفته صورت می‌گیرد.

این در حالی است پیش از این از تقلب‌های گسترده در آزمون های رقابتی بست‌های حکومتی  و نیز خرید و فروش پست‌های حکومتی در برابر پول و دخالت افراد صاحب نفوذ در روند استخدام شکایت‌های فراوانی وجود داشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb