افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی میان کشورهای قلب آسیا میتواند سبب افزایش همگرایی این کشور ها شود، روند همگرایی ملت‌های قلب آسیا که بتازگی اعلام موجودیت کرده است باور دارد؛ این مسله می‌تواند سبب افزایش همکاری اقتصادی میان کشور های عضو تاپی شود.

آنگونه که اعضای این روند می‌گویند؛ آنها برای به میان آمدن همگرایی میان کشورهای عضو تاپی و نیز کشور های منطقه قلب آسیا تلاش خواهند کرد، به این امید که همگرایی و همکاری‌های حکومت‌ها و ملت‌های این کشورها افزایش پیدا کند؛ از سویی هم شماری از بازرگان‌ها باور دارند؛ ایجاد همگرایی بیشتر میان کشورهای عضو تاپی می‌تواند؛ در افزایش همکاری اقتصادی میان این کشورها تاثیر گذار باشد.

با این همه آگاهان امور باور دارند؛ روند همگرایی ملت‌های قلب آسیا در صورتی که می‌تواند سودمند باشد که رهبران سایت گذاران این جریان، فعالیت مقطعی و پروژه‌ای نداشته باشند.  به باور این شمار از آگاهان، در جریان سال‌های پسین برخی جریان‌ها تنها به هدف کسب مقاصد مالی و انجام فعالیت‌های پروژه‌ای در کشور ایجاد شده است.

اعضای روند همگرایی ملت‌های قلب آسیا تاکید دارند؛ این روند قرار است افزون بر مرکز کشور در ولایت‌های هرات،فراه، نیمروز، کندهار و هلند که خط لوله گاز تاپی از آن عبور می‌کند و نیز  در شهرک‌های مرزی میان کشورهای عضو تاپی فعالیت نماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb