رئیس جمهور غنی می‌گوید که در زمینه وحدت ملی در کشور همواره هراتی‌ها صدای نخست را بلند کرده‌اند. رئیس جمهور همچنان تاکید می‌کند که مردم هرات باور کامل به یکپارچگی تمام مردم افغانستان دارند و برای آزادی کشور قربانی‌های زیادی داده‌اند.

با این حال آقای غنی می‌گوید مردم افغانستان ده‌ها سال می‌شود که قربانی جنگ‌های تحمیلی و نابسامانی‌ها هستند اما او تاکید دارد که این روند به پایان رسیده و پس از این، افغان‌ها صاحب کشور شگوفا و پیشرفته خواهند بود.

رئیس جمهور آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی همانند تاپی را برای خودکفایی افغانستان و تضمین کننده آینده بهتر برای مردم مهم می‌خواند.

رئیس جمهور که به منظور افتتاح پروژه تاپی به ولایت هرات آمد؛ برای سه روز در این ولایت ماند و با اقشار مختلف جامعه دیدار داشت. او می‌گوید که هرات را به دهلیز اقتصادی منطقه مبدل می‌سازد و راه اندازی پروژه‌های زیربنایی در این ولایت، روی وضعیت اقتصادی کل افغانستان تاثیر مثبت دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb