در سفرهای رییس جمهوری به هرات، افراد مشخصی و بگونه مهندسی شده با او دیدار می‌کنند؛ آگاهان باور دارند؛ برخی حلقات مشخص نزدیک به رییس جمهوری برنامه دیدارهای او را بگونه‌ای طرح ریزی می‌کنند؛ که فقط افراد مورد نظر آنها با وی دیدار کنند.

شماری از نمایندگان هرات در شورای ولایتی می‌گویند یک حلقه خاص افرادی که به دیدار رئیس جمهور می‌روند را مدیریت می‌کنند و افرادی که می‌خواهند صدای مردم هرات باشند را از لیست حذف می‌کنند.

از سوی هم افرادی که در نشست‌های رئیس جمهوری شرکت کرده‌اند می‌گویند تنها برای برخی افراد اجازه صحبت داده می‌شود و انها حق انتقاد را ندارند.

این افراد می‌گویند برخی‌های دیگر برای تائید کردن و کف زدن دعوت می‌شوند. از سوی هم شمار دیگر خلاف این دیدگاه را دارند. این افراد می‌گویند جلسات با رئیس جمهوری به صورت درست صورت می‌گیرد.

از سویی هم باشندگان هرات باور دارند؛ کسانی که که به نمایندگی از آنها با رییس جمهوری دیدار می‌کنند؛ باید در کنار تعریف و تمجید تملق آمیز از کارکرد رییس جمهوری و حکومت؛ مشکلات هرات را به گوش رییس جمهوری برسانند.

این در حالیست که برنامه کاری رییس جمهوری غنی در سومین روز سفراش به هرات از دیدار با بزرگان ولایت نیمروز، ورزشکاران ،سکتور خصوصی، جوانان و فعالان مدنی،  تا اشتراک در برنامه توزیع سندهای ملکیت، دیدار با بزرگان فراه، زنان، بزرگان ،متنفذان ، استادان دانشگاه هرات و در نهایت اشتراک در جسله شورای عالی توسعه شهری با محور بررسی وضعیت  شهری هرات بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb