روند توزیع سند ملکیت در ساحات غیر رسمی به گونه رسمی از سوی رئیس جمهور و مقام‌های ریاست اراضی کشور آغاز شد. رئیس جمهور غنی می‌گوید: حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا با قانون‌مند ساختن اسناد و مدارک زمین، زمین‌ها و ملکیت‌های مردم افغانستان را مصوون می‌سازد

. او همچنان تاکید نمود که زنان نیز صاحب ملکیت شده و برای شان سند قانونی توزیع می‌شود.

در همین حال جواد پیکار رییس عمومی اراضی کشور می‌گوید که دیگر ساحات درجه یک و درجه دو در ساحات شهری کشور وجود نخواهد داشت و تمام برنامه‌های دولتی به گونه  یکسان در این مناطق تطبیق خواهد شد.

به گفته وی از بیشتر زمین‌های ساحات شهری در کشور استفاده درست نشده است.

از سویی هم محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: با توزیع سند قانونی برای مالکان ساحات غیر رسمی شهری، خرید و فروش این زمین‌ها قانونی می‌شود. به گفته ای او، با این اقدام دولت زمین‌های مردم از زمین به سرمایه زنده مبدل می‌شود.

مسوولان ریاست اراضی افغانستان می‌گویند: بیشتر سندهای ملکیت‌ها در کشور مشکل حقوقی دارد و این یک چالش جدی است. اما آنان تاکید می‌کنند که برای برطرف ساختن این چالش تلاش می‌کنند. ریاست اراضی کشور تاکنون ۴۰۰ هزار خانه را در هشت شهر کشور ثبت کرده و تا سال ۲۰۲۰ این شمار به یک میلیون خانه می‌رسد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb