مقام‌های محلی هرات به این باور هستند که با افتتاح پروژه تاپی پاکستانی‌ها از حمایت از گروه طالبان دست بکشند. محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: دلیل پیدایش گروه طالبان از سوی حکومت پاکستان، تطبیق پروژه تاپی بود و اکنون که این پروژه عملی می‌شود؛ فعالیت‌های طالبان نیز محدود خواهد شد.

والی هرات می‌گوید: نخستین قیام طالبان در پاکستان و ولایت‌های جنوبی افغانستان برای تامین امنیت کاروان لوجیستیکی پاکستانی‌ها که از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه می‌رفت، بود.

والی این ولایت همچنان تاکید می‌کند که پاکستان به دلیل نیاز شدید به انرژی، ناگزیر است با حکومت افغانستان همکاری کند. به گفته ای او، یگانه منبع انرژی مورد نیاز پاکستان کشورهای آسیای میانه است و مسیر اصلی انتقال انرژی افغانستان است.

از سوی دیگر آگاهان امور اما به سیاست‌های پاکستان به دید شک می‌بینند و تاکید دارند که پاکستان از طالبان همچنان به عنوان ابزار فشار در برابر کشورهای عضو تاپی استفاده خواهد کرد.

پاکستان یکی از شریک‌های مهم پروژه منطقه‌ای تاپی است. این کشور از طریق مسیر انتقال خط لوله تاپی، همچنان صاحب برق و فایبر نوری نیز می‌شود. مخالفان مسلح دولت افغانستان که پاکستان حامی اصلی آنان خوانده می‌شود، تاهنوز با این پروژه مخالفت نکرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb