تقدیر رئیس جمهور افغانستان از شهروندان هرات به خاطر اهدای بزرگترین پرچم افغانستان به ارشیف ملی!

بزرگترین پرچم افغانستان با یک میلیون امضا که از سوی شهروندان هرات به منظور حمایت از نیروهای امنیتی تهیه شده بود، به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور تسلیم شد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، این پرچم را نماد وحدت ملی و هدیه بزرگ تاریخی عنوان کرد او می‌گوید این پرچم به هدف مشارکت و حمایت مردم هرات از نیروهای امنیتی، سهم‌گیری‌ در برنامه‌های ملی و نه گفتن به هراس افگنی و نا امنی امضا شده است.  او همچنان هرات را مرکز تمدن، مهد فرهنگ، مدافع هویت ملی و وحدت ملی در کشور دانست.

دگرگونی هرات از نظر رشد اقتصادی در روزهای آینده از دیگر موضوعاتی است که رییس جمهور غنی بر آن تاکید دارد. این پرچم  با مساحت ده هزار متر مربع به هدف مشارکت و حمایت مردم هرات از نیروهای امنیتی با یک میلیون امضا از اقشار مختلف جامعه هرات به ریاست جمهوری سپرده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb