همایش علمی تحت عنوان ” تاپی همگرایی منطقه‌ای” با حضور مقام‌های محلی و استادان در دانشگاه هرات برپا گردید.

محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: افتتاح پروژه تاپی در مهار فقر و بیکاری در هرات موثر دارد و اداره محلی در تلاش ایجاد رشته‌های تحصیلی با همکاری کشور ترکمنستان در دانشگاه هرات است.

تا کنون نهادهای عملی و استادان دانشگاه هرات پژوهشی در مورد موثریت پروژه تاپی بر اقتصاد افغانستان تهیه ننموده اند، اما  عبدالله فایز رییس دانشگاه هرات می‌گوید: قرار است نشست‌های علمی و پژوهش‌های تحقیقی در مورد اهمیت پروژه تاپی از سوی پژوهشگران مسلکی انجام شود. او می‌گوید: با افتتاح پروژه تاپی رشته‌های مربوط به آن مانند مهندسی گاز در دانشگاه هرات ایجاد خواهد شد.

تاپی خط اتصال کشورهای آسیا میانه با افغانستان است، و برای نخستین بار است که کشورهای آسیای میانه از روزنه این پایپ لاین گاز با هم وصل می‌شوند، آگاهان امور اقتصادی، افتتاح این پروژه را بر اقتصاد کشورهای عضو تاپی به ویژه ولایت افغانستان ارزنده می‌پندارند.

به گفته مقام‌های محلی هرات قرار است پروژه تاپی روز”جمعه” با اشتراک مقام‌های بلند پایه کشورهای ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و هندوستان در هرات افتتاح شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb