حکومت افغانستان در برابر برنامه‌های دادخواهی بی تفاوت است.

شماری از فعالین مدنی در هرات می‌گویند:مقام‌های ارشد حکومت در برابر صداهایی که از سوی آنها و دیگر اقشار جامعه به خاطر دادخواهی بلند می‌شود بی پروا هستند.

از سویی هم برخی اعضای مجلس نمایندگان که در این نشست اشتراک کرده‌اند، تاکید دارند؛ بیشتر آن دسته از نهاد‌ها و مقام‌های حکومتی در برابر دادخواهی مردم و تیم های دادخواهی بر پروا هستند، که در نهادهای شان فساد گسترده وجود دارد، از همین رو این مقام‌های حکومتی برای فاش نشدن فساد در نهاد های‌شان، تیم های دادخواهی را سر کوب می‌کنند.

با این وجود؛ این شمار از فعالان مدنی و اعضای تیم‌های دادخواهی در هرات تاکید دارند که آنها برای از بین رفتن مشکلات موجود در جامعه از تلاش دست بر نمی‌دارند و همواره برای از میان رفتن این چالش‌ها و رساندن صدای مردم به گوش مسوولان بلند رتبه حکومت؛دادخواهی‌شان را ادامه می‌دهند.

اعضای تیم‌های دادخواهی و فعالان مدنی هرات تاکید دارند که با وجود بی پروایی مقام‌های حکومتی در برابر تیم‌های دادخواهی، آنها در زمینه از میان رفتن برخی چالش‌های اجتماعی از طریق دادخواهی پیشرفت‌هایی نیز داشته‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb