پرداخت کنندگان مالیات از پرداخت ۹۵ درصد جریمه های مالیاتی معاف شده اند.

میرویس حبیب زاده رییس مستوفیت هرات می‌گوید: بر اساس فرمان رییس جمهوری غنی، پرداخت کنندگان مالیات که از سال ۱۳۸۱ خورشیدی تا کنون به دلیل عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه‌های مالیاتی شده‌اند؛ ۹۵ درصد جریمه‌های شان معاف شده است.

او می‌گوید: تنها ۵ درصد جریمه به همراه اصل مالیات شانرا  باید به حکومت پرداخت کنند.

از سویی هم مسوولان اتاق تجارت هرات می‌گویند؛ بیش از ۲ هزار بازرگان در جریان سال‌های اخیر به دلیل عدم پرداخت مالیات شامل جریمه‌های مالیاتی شده‌اند.

سعد خطیبی رییس اتاق تجارت هرات می‌گوید: پس از فرمان تازه رییس جمهور افزون بر بازرگان‌ها دیگر پرداخت کنندگان مالیات نیز از پرداخت جریمه معاف شده‌اند.

در همین حال شماری از بازرگان‌های فعال در هرات می‌گویند؛ برخی بازرگان‌ها به دلیل جریمه‌های سنگین مالیات در سال‌های گذشته، فعالیت تجاری شانرا متوقف نموده، اما اکنون آنها می‌توانند با معاف شدن از پرداخت جریمه‌های مالیاتی؛ باری دیگر کسب و کار خود را آغاز کنند.

مسوولان ریاست مستوفیت هرات می‌گویند؛ آنان برای بازرگان‌‌ها و پرداخت کنندگان مالیات نخستین برنامه را در اتاق تجارت هرات برگزار کرده است و در جریان روزهای پیش‌رو؛ چند برنامه دیگر نیز برای آگاهی‌دهی به پرداخت کنندگان مالیات در مورد بخشیده شدن جریمه‌های مالیاتی راه اندازی می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb