سیزده پروژه توسعه ای به ارزش ۲۰۰ میلیون افغانی در ولسوالی انجیل هرات، بگونه همزمان به بهره برداری رسید. این پروژه ها در بخش‌های کشاورزی و جاده سازی است و مسوولان محلی هرات می‌گویند، بهره برداری از آنها برای مردم سهولت های فراوانی را به میان آورده است.

در جریان ساله‌ای پسین، بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در ولسوالی‌های نزدیک به شهر هرات اجرا شده و ولسوالی‌های دور دست از پروژه‌های توسعه‌ای محروم مانده‌اند. محمد آصف رحیمی والی هرات می‌پذیرد که این پروژه‌ها در ولسوالی‌های دور دست و نا امن نسبت به ولسوالی‌های نزدیک به مرکز شهر کمتر اجرا شده است.

از سویی هم شماری از نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان، نا امنی را علت اصلی اجرا نشدن پروژه‌های توسعه در ولسوالی‌های دور دست و نا امن می‌دانند، اما تاکید دارند که باید پروژه‌های توسعه‌ای بگونه متوازن در تمامی ولسوالی‌ها اجرا شود.

این پروژه‌های توسعه‌ای در حالی به بهره برداری می‌رسد که باشندگان ولسوالی‌های دور دست و نا امن هرات، همواره از اجرا نشدن پروژه‌های انکشافی در مناطق‌شان شکایت کرده و حکومت را در این زمینه به بی پروایی متهم می‌کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb