بیشتر کلینیک‌های خصوصی در هرات پارکینیگ وسایط نقلیه ندارند و این موضوع باعث ایجاد سد معبر و ازدحام ترافیکی در سطح شهر هرات گردیده است.

در هرات بیش از ۶۵ کلینیک و بیمارستان خصوصی وجود دارد که اکثر این کلینیک‌ها پارکینیگی برای توقف وسایط نقلیه ندارند، در این میان باشندگان هرات  از وجود ترافیک سنگین شاکی هستند و می‌گویند: یکی از عوامل ایجاد ترافیک سنگین و سدمعبر در هرات وجود کلنینک‌های خصوصی با حجم زیادی از مراجعین است، این باشندگان از اداره صحت عامه و ترافیک خواستار توجه به این چالش هستند.

از سوی هم مسوولان در اداره ترافیک هرات تائید می‌کنند که اکثر کلینیک‌های خصوصی در هرات مطابق به معیارهای شهرسازی هرات ساخته نشده اند. آنان میگویند: کلینیک‌های خصوصی‌ای که پارکینیگ ندارند یکی از عوامل عمده ترافیک سنگین و ازدحام بیش از حد در این ولایت به حساب می‌آیند.

از سویی هم مسوولان صحت عامه هرات تاکید دارند، کلینیک‌هایی که اصول وزارت صحت عامه کشور را رعایت نکنند و مکانی برای پای‌وازها و توقف وسایط نقلیه نداشته باشند مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb