سرپرست معارف ولایت غور می گوید: به دلیل نپذیرفتن خواسته های غیر قانونی رئیس تامنیت ملی این ولایت، از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شد و مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گرفته است. او از حکومت مرکزی می خواهد که این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در غور بازداشت غیرقانونی سرپرس تمعارف این ولایت از سوی ریاست امنیت ملی را محکوم می کنند.

شکایت خلیل احمد مبارز سرپرست معارف غور از شنکجه و بد رفتاری از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت، سرپرست معارف غور می گوید: به دلیل اینکه به خواسته های غیر قانونی رئیس امنیت ملی این ولایت پاسخ مثبت نداد، کارمندان امنیت ملی غور اورا بازداشت کردند و برای چند روز زیر شکنجه قرار دادند. او از حکومت مرکزی می خواهد که این مسئله را به گونه ای جدی بررسی کند.

در همین خال شماری از فعالان مدنی در ولایت غور، بازداشت غیر قانونی سرپرست معارف این ولایت از سوی کارمندان امنیت ملی را محکوم می کنند و خواهان پیگیری این مسئله هستند.

از سوی هم مسوولان کمیسیون حقوق بشر ولایت غور نیز، بازداشت غیرقانونی و لت و کوب ریس معارف این ولایت را محکوم می کنند.

با این همه، خواستیم در این مورد دیدگاه سرپرستامنیت ملی غور را هم با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور پنج روز پیش به اتهام فساد اداری توسط امنیت ملی بازداشت وبعداز ظهر روز جمعه به قید ضمانت  رها گردید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb