شهرداری هرات چندین چاه عمیق را بدون هماهنگی با ریاست آبرسانی در بولوار های این شهر حفر کرده است. مسوولان ریاست آبرسانی با ابراز نگرانی از حفر این چاه های عمیق میگویند؛ مصرف بی رویه از آب های سطحی و زیر سطی میتواند در آینده هرات را با مشکل کمبود آب رو به رو کند. از سویی هم شهرداری هرات میگوید؛ روند حفر این چاه ها متوقف شده است.

ده ها حلقه چاه عمیق توسط شهرداری هرات برای آبیاری فضای سبز بولوار های شهر حفر شده است. از چندی پیش، شهرداری هرات روند حفر چاه های عمیق را در چندین بولوار این شهر آغاز نموده است. اما راتب حمیم  رییس اداره آب رسانی هرات می گوید: این چاه ها بدون مشورت و هماهنگی با این نهاد؛ از سوی شهرداری حفر گردیده است.

این چاه های عمیق در فاصله های نسبتا اندک از همدیگر حفر شده است. همین مسله نگرانی ریاست آب رسانی را در مورد مصرف بی رویه آب های شیرن در پی داشته است.

اما سید وحید قتالی شهردار هرات می گوید: روند حفر این چاه ها از چندی پیش به دلیل نگرانی از مصرف بی رویه آب متوقف شده و شهرداری در نظر دارد برای آب آیاری فضای سبز از آب های سطحی استفاده کند.

اما مسله کاهش آب شرین در هرات به چه میزان نگران کننده است؟

نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد؛ در صورت استفاده بی رویه و عدم مدیریت درست منابع آب در افغانستان؛ این کشور در سال های پیشرو با معضل کمبود آب دست به گریبان می شود. به همین دلیل صرفه جویی در مصرف و مدیریت آب باید بسیار جدی گرفته شود.

بر اساس طرحی که شهرداری هرات روی دست دارد، فضای سبز شهری با استفاده از آب های پسماند، آب های فاضلاب قابل استفاده و آب های سطی آب یاری میشود. راه کاری که شاید بتواند از حدر رفتن آب های شرین پیشگیری کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb