کارمندان اداره امنیت ملی هرات دو کودک را از چنگ آدم ربایان آزاد ساختند. مسوولان اداره امنیت ملی هرات می گویند: این کودکان به طور جداگانه چند روز پیش از سوی آدم ربایان ربوده شده بودند و در چاه نگهداری می شدند. مسوولان محلی در هرات می گویند: آدم ربایان قصد داشتند تا این کودکان را به خارج از کشور انتقال دهند.

دو کودک به تازه گی از سوی کارمندان اداره امنیت ملی هرات از چنگ آدم ربایان آزاد شده اند. یکی ده روز پیش و دیگری شش روز پیش از دو بخش جداگانه شهر هرات از سوی آدم ربایان ربوده شدند. این کودکان اکنون از سوی مسوولان محلی هرات به خانواده های شان تسلیم داده می شوند. این افراد نیز به اتهام اختطاف این کودکان از سوی کارمندان اداره امنیت ملی هرات بازداشت شده اند.

تورن جنرال دادمحمد حریفی رئیس اداره امنیت ملی هرات می گوید: این کودکان در عملیات های جداگانه کارمندان این اداره از قید آدم ربایان آزاد شدند و هفت تن نیز به اتهام اختطاف و نگهداری این کودکان بازداشت شدند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند:  آدم ربایان قصد داشتند تا این کودکان را به خارج از کشور انتقال دهند. به گفته ای محمد آصف رحیمی والی هرات: گروه های تروریستی تلاش دارند تا برای رسیدن به اهداف خود از کودکان استفاده کنند و به همین منظور کودکان را برای فراگیری آموزش های هراس افگنانه به پاکستان انتقال می دهند.

در همین حال شماری از اقارب این کودکان می گویند: آدم ربایان از آنان صدها هزار دالر آمریکایی طلب کرده بودند. به گفته ای آنان، اختطاف گران بارها تهدید کردند که اگر به زودترین فرصت پول بپردازند اطفال شان را خواهند کشت.

این کودکان در حالی از چنگ آدم ربایان آزاد شده اند که دو روز پیش نیز پولیس هرات یک شهروند را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده و دو تن را در پیوند به اختطاف این شهروند دستگیر کرد. مسوولان امنیتی در هرات می گویند: این گروه های اختطاف گر به تازه گی از ولایت های همجوار به این ولایت آمده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb