شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند: برخی از بیجاشده های داخلی در بیشتر ناامنی های این ولایت دست دارند. مسوول کمیته ی امنیتی این شورا می گوید: شماری از مجرمانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده به نحوی با کمپ های بیجاشده های داخلی ارتباط داشته اند. از سوی دیگر مسوولان امنیتی در هرات می گویند: شماری از بیجاشده های داخلی در ناامنی های شهر هرات دست دارند و تاکنون سلاح و مهمات نیز از این کمپ ها به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

نگرانی از دست داشتن برخی از بیجاشده های داخلی در ناامنی های شهر هرات، شماری از اعضای ولایتی هرات می گویند: برخی افراد در کمپ های بیجاشده های داخلی در ناامنی های این ولایت دست دارند و همواره دست به ناامنی می زنند. شماری از این افراد حتا در آدم ربایی ها، سرقت ها و حملات ترویستی نیز دست دارند.

محمد مهدی حدید مسوول کمیته ی امنیتی شورای ولایتی هرات می گوید: برخی از مجرمانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده به نحوی با کمپ های بیجاشده های داخلی در این ولایت ارتباط داشته اند.

در همین حال مسوولان امنیتی هرات نیز می پذیرند که برخی از بیجاشده های داخلی در ناامنی های این ولایت دست دارند. آنگونه که عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می گوید: تاکنون چندین تن از بیجاشده های داخلی به اتهام دست داشتن در ناامنی ها از سوی پولیس بازداشت شده اند.

این مقام پولیس هرات تاکید می کند که بارها، سلاح و مواد انفجاری نیز از کمپ های بیجاشده های داخلی از سوی نیروهای امنیتی کشف و به دست آمده است.

دو کمپ بیجاشده های داخلی در مناطق شیدایی و مسلح در دو قسمت شهر هرات موقعیت دارد. در سال های اخیر هزاران تن به دلیل جنگ ها و فقر اقتصادی از ولایت های همجوار به هرات بیجاشده اند.

اما مسوولان امنیتی می گویند: برخی از این بیجاشده های داخلی از سوی گروه های مخالف مسلح دولت حمایت می شود تا دست به ناامنی ها بزنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb