قراراست  داکتران و کارمندان صحی هژده کلنیک ولایت غور به دلیل پرداخته نشدن معاشات شان دست به اعتصاب کاری بزنند. مقام های محلی دراین ولایت میگویند این افراد ازشش ماه بدین سو معاش دریافت نکرده اند. آنگونه که که این مسوولان می گویند: یک نهاد خصوصی مسوولیت پرداخت این معاش ها را دارد.

قرار است شماری زیادی از داکتران، قابله ها و نرس ها  در ولایت غور اعتصاب کاری نمایند. آنگونه که مقام های محلی در این ولایت می گویند: دلیل این اعتصاب پرداختن نشدن معاشات شش ماهه این کارمندان صحی میباشد.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید: این افراد مدعی هستند موسسه ای که مسوولیت پرداخت معاش آنها را دارد قصد دارد فعالیت خود را متوقف کند و غور را ترک نماید.

او گفت این داکتران مربوط به هفده کلینک در شش واحد اداری این ولایت اند.

او گفت بارها این مشکل را با مرکز کشور در میان گذاشته ولی آنان توجهی نکرده اند. سخنگوی والی غور یگانه راه حل را اجراکردن معاشات این کارمندان از سوی وزارت صحت عامه می داند و می گوید که با ادامه اعتصاب کاری این کارمندان صحی احتمال دارد تا برای مریض ها مشکل ایجاد شود.

این کلینک ها در ولسوالی های ساغر، تولک، پساوند، دولیتار، دولینه و مرکز ولایت غور موقعیت دارد که قراراست مسدود شود.

رفت و آمد مردم از مراکز ولسوالی ‌ها به مرکز ولایت غور به دلیل دشوارگذر بودن راه‌ ها نسبتا مشکل است. کوهستانی بودن مسیر هشت ولسوالی سبب شده تا بیماران بیشتر به کلینیک‌ های محلی مراجعه کنند.

چندی قبل نیز کارمندان چند کلنیک در ولسوالی های ولایت غور به دلیل بی توجهی دولت مرکزی دست به اعتصاب کاری زدند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb