معلمین ولسوالی قادس ولایت بادغیس از پنج ماه بدین سو معاش دریافت نکرده اند. این معلمین میگویند این مسله چالش های زیادی را برای آنها در جراین زندگی روزمره خلق کرده است. مسوولان معارف بادغیس میگویند تخصیص وجود دارد و مانع برای پرداخت معاش معلمین ولسوالی قادس نیست، اما اسناد که از طریق آمریت معارف ولسوالی قادس به آنها رسیده است ناقص است.

آموزگاران در ولسوالی قادس ولایت بادغیس مدت پنج ماه میشود که حقوق نگرفته اند. این آموزگاران می­گویند قرار است معاشات آنان از طریق بانک اجرا ­شود، اما مسوولان معارف این ولسوالی به فکر جیب خویش بوده و بخاطر پنجاه افغانی که از هر معلم دریافت می کنند نمی خواهند تا معاشات از طریق بانک حواله شود. از همین رو آنان خواهان برکناری این افراد از سمت شان اند.

از سویی هم مسوولان اداره معارف بادغیس می­گویند، مشکل اصلی در قسمت اسنادی است که به گونه ناقص از آمریت معارف این ولسوالی به آنها رسیده است.

عبدالقیوم ساجد رییس معارف بادغیس می­گوید دراین زمینه تخصیص وجود دارد و معاش معلمین این ولسوالی نیز حواله شده است،اما اسنادی که از آمریت معارف این ولسوالی به آنها رسیده است نواقص تخنیکی دارد، بناء تا این نواقص برطرف نشود، معاش آموزگاران این ولسوالی پرداخت نخواهد شد.

مسئولان محلی نیز این مشکل را همگانی دانسته می گویند که در تمام ولسوالی ها بادغیس معلمین با این مشکل مواجه اند. ظاهربهاند سخنگوی والی بادغیس از معلمین میخواهد تا کارت های بانکی خود به اتمام رسانده و معاشات شان اجرا شود.

در همین حال رییس معارف این ولایت گفته مشکل اصلی در قسمت آمریت معارف ولسوالی قادس است که مکتوب معاشات معلمین این ولسوالی را ناقص روان کرده است. بناء بخش محاسبه ریاست معارف این ولایت از آمریت معارف این ولسوالی خواسته که نواقص سند رسمی معاشات معلمین را برطرف کند تا اینکه مسئله حقوق معلمین اجرا شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb