فعالان مدنی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی کارزار جمع آوری امضای باشندگان هرات را به راه انداخته اند. این فعالان مدنی میگویند در جریان روز های آینده تلاش دارند به مناطق مختلف هرات رفته از طریق جمع آوری امضا حمایت مردم را نسبت به نیروهای امنیتی جلب کنند. در همین حال فرماندهان ارشد امنیتی به مردم اطمینان میدهند که آنان با حمایت مردم هراس افگنان را بشدت سرکوب میکنند.

فعالان مدنی هرات گرد آمدند تا از طریق قلم شان برای پشتیبانی از کسانی صدا بلند که بخاطر تامین امنیت و پاسداری از کشور سلاح به دوش گرفته و با هراس افگنان مقابله می کنند. خالد خالد یکی از فعالان مدنی در هرات میگوید: آنان یک کارزار گرد آوری امضا را به هدف پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی کشور راه اندازی کرده و قصد دارند به مناطق مختلف شهر و چند ولسوالی هرات بروند، و مردم را برای حمایت از نظامیان افغانستان بسیج کنند.

این افراد عملکرد نظامیان کشور در مقابله با هراس افگنان را ستایش نموده و بر رسیدگی بیشتر حکومت به نیروهای امنیتی  پا فشاری میکنند. باور ها بر این است که سال ۱۳۹۶ سالی دشوار برای نظامی پوشان کشور است و نیروهای امنیتی یک آزمون دشوار را پیشرو دارند.

با این حال مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات میگوید: حمایت های مردمی از نیروهای امنیتی میتواند نقش مهمی در موفقیت آنان در این آزمون دشوار داشته باشد.

در این میان  جنرال مراد علی مراد معاون ستاد مشترک ارتش ملی که برای معرفی فرمانده جدید نیروهای ارتش در غرب کشور به هرات سفر کرده است  تاکید میکند که سال روان یک سال دشورا برای هراس افگنان خواهد و آنان سخت از سوی نظامیان افغانستان در میدان های نبرد سرکوب میشوند.

فعالان مدنی هرات از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند، یک سال را بنام سال حمایت مردم  از نیروهای امنیتی نام گذاری کنند. تا این طریق روحیه این نظامیان افغانستان برای رویا رویی با شورشیان بلند برود.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb