محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب استفاده از بزرگترین بمب غیر اتمی جهان در اچین ننگرهار را جنگ قدرت های جهانی در افغانستان و ضعف حکومت عنوان کرد.این رهبر جهادی ضمن نکوهش این اقدام ، آنرا زمینه ساز کشیده شدن دامنه جنگ نیابتی روسیه و آمریکا از سوریه به افغانستان میدانند. این در حالی است که برخی دیگر از چهره های سیاسی و منتقدان حکومت افغانستان نیز استفاده از این بمب را بشدت نکوهش کرده اند و شماری هم آن را تائید و تاثیر گذار  عنوان کردند.

نظامیان امریکایی پنجشنبه شب هفته پیش بزرگترین بمب غیر هسته ای جهان را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر عیله گروه داعش استفاده نمودند. این اقدام در کنار موافقان خود؛ مخالفت بسیاری از چهره های سیاسی و منتقدان حکومت افغانستان را در پی داشت.

اکنون محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشن جهادی در غرب کشور نیز، این اقدام نظامیان آمریکایی را نکوهش کرده و تاکید میکند، کار گرفتن از این بمب نمیتواند سبب شکست گروه داعش در کشور شود.

بزرگترین بمب هسته ای جهان در حالی از سوی نظامیان آمریکایی در ولایت ننگرهار استفاده میشود که در این آواخر میزان کشمکش ها میان آمریکا و روسیه بر سر مسله جنگ در کشور سوریه بالا گرفته است. باور برخی ها بر این است که این اقدام آمریکا میتواند افغانستان را همانند سوریه به میدان جنگ نیابتی میان آمریکا و روسیه تبدیل کند. مسله ای که محمد اسماعیل نیز از آن ابراز نگرانی میکند.

این در حالی است که حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور نیز همواره از اهبرد نظامی آمریکا در قبال نبرد افغانستان انتقاد کرده و تاکید داشته است، آتش نبرد افغانستان از رهگذر تشدید حملات نظامی خاموش نمیشود. این موضع  حامد کرزی از سوی رهبران جهادی در غرب نیز مهر تایید میخورد و آنان نیز پافشاری میکنند که هراس افگنان داعش باید توسط پیشتیبانی از نیروهای بومی سرکوب شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb