شهر فراه دیگر با تهدید سقوط روبرو نخواهند شد و دو حوزه امنیتی دیگر نیز در شهر فراه افزایش خواهند یافت. این وعده های است که رئیس اجرایی و وزارت های امنیتی کشور به وکلای شورای ولایتی فراه داده اند. از سوی هم رئیس شورای ولایتی فراه می گوید: وزرات زراعت و مالداری برای گسترش باغداری، ولایت فراه را شش میلیون دالر امریکایی کمک میکند

جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فراه که همراه با برخی وکلای این شورا  با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور، وزیر دفاع، وزیر داخله، مشاور امنیتی ریاست عمومی امنیتی ملی دیدار نموده می گوید: رئیس اجرایی کشور و وزیران امنیتی برای آنها وعده داده اند که در عرصه تجهیز کردن نیروهای امنیتی با سلاح های پیشرفته ولایت فراه در اولویت آنها قرار دارد.

همچنان با افزایش نیروهای امنیتی در فراه طالبان مسلح را سرکوب خواهند کرد. وی می گوید: دو حوزه امنیتی دیگر نیز در شهر فراه افزایش خواهند یافت.

از سوی هم رئیس شورای ولایتی فراه می گوید: وزرات زراعت و مالداری برای گسترش باغداری در فراه و ایجاد باغهای پسته در ولسوالی های خاکسفید و پشترود، شش میلیون دالر امریکایی کمک میکند.

در همین حال فعالین مدنی فراه هر چند از گفتگوهای شورای ولایتی فراه با رئیس اجرایه و دیگر وزارت ها استقبال میکنند، اما می گویند: مردم عام بر وعده های مقامات مرکزی بی باور اند.

نقیب الله نیمکل فعال مدنی در فراه گوید: وکلای شورای ولایتی فراه با وجود گفتگو و ارتباط با مقامات ارشد مرکزی کشور، باید نظارت و ارتباطات شانرا با مسوولین مرکزی کشور نیز گسترش دهد.

اما دیده شود، که تا چه حد وعده های دولت مرکزی برای بهبود وضعیت در فراه عملی میگردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb