باشنده های هرات نسبت به افزایش بهای بل های چاپ شده برق در این دوره شاکی هستند. آنها میگویند صرفیه برق شان در دو ماه اخیر نسبت به دوره های قبل افزایش چشمگیری داشته، در حالی که مصرف برق شان افزایش نیافته است. آنان مسوولان ریاست هرات برشنا را در افزایش بهای  پول صرفیه برق مقصر میخوانند. اما مسوولان ریاست برق هرات میگویند که در فصل سرما مصرف برق مشترکان  بیش از حد معمول بوده است.

بل­ های توزیع شده مصرف برق مشترکین اداره برق هرات این ­بار جنجالی شده است. خیلی از شهروندان نسبت به افزایش میزان مصرف برق در دوره اخیر شاکی هستند. آنها می ­گویند: دراین دوره در هر بل برق مصرف انرژی برق دوچند شده است.

این نشان میدهد که کارمندان این اداره هنگام میترخوانی دقت لازم نداشته اند و این مسئله باعث شده است تا مصارف برق مشترکین به گونه درست دربل­های برق درج نگردد.

طی هفته جاری بل ­های مصرفی برق مشترکین اداره برق در دوماه قوس وجدی سال گذشته چاپ شده و در دسترس مشترکین قرار گرفته است.

میزان مصرف که دراین بل­ها آمده است سروصدای شهروندان را بلند کرده است. با این حال مسووالان اداره برق هرات می ­گویند، هیچ مشکلی درقسمت بل ­های مصرفی برق مشترکین وجود ندارد، بلکه طی این دو ماه هوا سرد بوده و شهروندان برق زیادی مصرف کرده اند.

صالح محمد صالح معاون تجارتی اداره برق هرات پافشاری دارد که انرژی برق هرات اخیرا بهبود یافته و مصرف مشترکین برق نیز زیاد شده است.

شکایت­ شهروندان هرات از بلند بودن پول صرفیه برق درحالی بلند شده است، که طی دوسال اخیر قیمت هرکیلوات برق دراین ولایت به پنج افغانی رسیده است. با آنکه بارها اعتراض­های شدید بابت بلند رفتن قیمت برق دراین ولایت بلند شد، اما دیده می­ شود که دراین زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb