بیشتر از دوسال است که پروازهای بین المللی از میدان هوایی هرات لغوشده است. درحال حاضر تنها از میدان هوایی بین المللی این ولایت هفته دو پرواز به ایران انجام میشود. درحالیکه درگذشته پروازها از این میدان به هند، پاکستان ودبی هم صورت میگرفت. مسوولان میدان هوایی بین المللی هرات میگویند درحالیکه این میدان با امکانات کافی مجهزشده است، اما معلوم نیست چرا پروازهای بین المللی صورت نمیگیرد.

میدان هوایی بین ­المللی هرات اخیرا با امکانات کافی مجهزشده است. این میدان که از دوسال پیش به نام میدان هوایی بین المللی تغییرنام داده است، اما هنوز پروازهای بین ­المللی از این میدان متوقف است. محمداعضم اعظمی رییس ملکی میدان هوایی بین المللی هرات می­گوید: دوسال پیش پروازها از این میدان به هند، دبی و اسلام ­آباد پاکستان شروع شد، اما پس از چندپرواز دوباره لغو گردید، درحال حاضر تنها هفته دوپرواز از این میدان به ایران صورت می­ گیرد.

آنگونه که مسوولان بخش ملکی میدان هوایی بین­المللی هرات می ­گویند، طی بیش از یک دهه گذشته امکانات اکسری، کامره­ های امنیتی، ساخت خط رنوی وساخت سالن انتظار در این میدان انجام شده است.

درحال حاضر نیز تلاش ­ها به خاطر آوردن سهولت­ های بیشتر به مسافران دراین میدان ادامه دارد. رییس بخش ملکی میدان هوایی بین ­المللی هرات می­ گوید، قرار است طی سال جاری نیز این میدان از لحاظ تخنیکی بررسی شود. روی این باره با بامقام­ های مرکزی گفت­وگو صورت گرفته است.

به گفته مسوولان بخش ملکی میدان هوایی بین ­المللی هرات درحال حاضر خط رنوی این میدان ظرفیت نشست وبرخواست هرنوع طیاره­ های سنگین وزن را دارد. هم اکنون دراین میدان بیش از ۶۰ تن کار می ­کنند که بیشتر آنها افراد مسلکی هستند. رییس ملکی میدان هوایی هرات می ­گوید: روزان حدود ۳۰ پرواز رفت وبرگشت دراین میدان صورت می ­گیرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb