نبود امنیت هنوز هم از جمله چالش های حاد در ولایت غور به شمار می رود. آنگونه که مسئولان محلی در این ولایت می گویند در پهلو این چالش، کمبود ۲۲۰۰ بست معلمین و نبود ۶۳۶ باب مکتب بدون تعیمر و خیمه نیز دیگر چالش یست که در معارف ولایت غور بیداد می کند. از همین رو آنان از وزارت معارف کشور می خواهند تا اقدامات لازم را برای برطرف کردن این چالش ها روی دست بگیرد.

بررسی سال ۹۵ در جلسه حمایت از معارف در ولایت غور. سال ۹۵ سال پر چالش برای اهل آموزش و پرورش در این ولایت؛ ولی حالا مسئولان محلی در ولایت غور در سدد امادگی برای سال آینده تعلیمی.

آنگونه که مسئولان در اداره محلی ولایت غور می گویند هنوز هم نبود امنیت در برخی مناطق این ولایت، کمبود ۲۲۰۰ بست معلمین و نبود ۶۳۶ باب مکتب بدون تعمیر و خیمه از چالش های حاد بوده که ادر ولایت دور افتاده غور بیداد می کند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید با انهم در سال ۹۶ اجازه نخواهیم داد تا تهدید های امنیتی باعث مسدود شدن مکاتب شود و جلو آموزش را بگیرد.

او گفت به وزارت معارف کشور دستور داده اند تا در جهت رفع چالش های موجوده با اداره معارف این ولایت همکار شده و اقدامات لازم را روی دست بگیرند. تا سال آینده تعلیمی سال پردستاور باشد برای اهل معارف نشین.

سخنگوی والی غور همچنان می افزاید که بر امرین ولسوالی ها نیز هدایت داده شده تا با علما و شوراهای همبستگی ملی همکار شده با والدین دانش اموزان صبحت نموده آنان را وادار نمایند تا فرزندان خود به مکتب اجازه داده و جلو پیشرفت شان را نگیرند.

در همین حال در حال حاضر در نتیجه تهدیدات امنیتی در ولایت غربی فراه نیز چندین مکتب دخترانه مسدود بوده و این همچنان چالش یست فرارو  مسئولان محلی و اداره معارف آن ولایت. اینکه این مکاتب دوباره بازگشایی خواهد شد یا خیر گذر زمان پاسخ میدهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb