از حدود دوصد متقاضی دانشکده شبانه پولیس در هرات امتحان ورودی اخذ شد. مسئولان امنیتی در این ولایت می گویند در این میان تنها چهل تن تا مقطع لیسانس پذیرفته خواهند شد. در همین حال فرمانده دانشکده شبانه فرماندهی اموزش های عالی می گوید قراریست در اینده نزدیک تا مقطع ماستری نیز برای پولیس اموزش داده شود.

در این دوره حدود ۲۰۰ متقاضی در بخش های پولیس امنی، پولیس سرحدی، پولیس امن و نظم عامه و پولیس بانوان شرکت داشتند. از میان این افراد تنها ۴۰ تن پذیرفته میشوند. سمونوال الله نور محمدی فرمانده مرکز تربیوی پولیس هرات می گوید این دومین دور آزمون ورودی بوده تا نیروهای امنیتی بتوانند برای بلند بردن ظرفیت علمی خویش تا مقطع لیسانس مستفید شوند.

از سویی هم سمونوال امان الله اسدیار فرمانده دانشکده شبانه فرماندهی اموزش های عالی می گوید که قرار یست در اینده نزدیک تا مقطع ماستری نیز برای پولیس اموزش داده شود که این نیز یک خوشبین یست.

درهمین حال این پوهنحی سال گذشته در زون غرب، از سوی وزارت امور داخله کشور ایجاد شد؛ تا با اخذ امتحان ورودی نیروهای امنیتی بتوانند در پهلوی دفاع از کشور ظرفیت علمی شان را نیز بلند ببردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb