کارخانه داران نسبت به نابرابری قوانین مالیاتی در قسمت تجارت وصنعت دست به اعتراض زدند. شماری از صنعتگران این ولایت میگویند، حکومت اخیرا تجارت را از طرح ربع وار مالیات برعایدات بیرون ساخته، اما صنعت را شامل این قانون نساخته است، بناء این اقدام حکومت نشان میدهد که از تولیدات داخلی حمایت نمیکند. مقامهای وزارت مالیه میگویند، این طرح از جانب اتاق تجارت هرات به آنها رسیده است و تلاش میکنند تا صنعتگران را نیزشامل این طرح بسازند.

اعتراض کارخانه­ داران به تصمیم حکومت در برابرمالیه­ دهندگان، اخیرا وزارت مالیه طرح را تصویب کرده است که براساس آن، تجارت را از ارائه گزارش ربع وار معاف ساخته است و تاجران میتوانند مالیات شان را سالانه بپردازند.

اما دراین طرح صنعتگران شامل نیستند. این­ باره اعتراض جدی کارخانه ­داران شهرک صنعتی هرات را به دنبال داشته است.

صدها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات فعال هستند؛اما همواره کارخانه ­داران از بی توجهی حکومت نسبت به تولیدات داخلی و وضع مالیات سنگین برفابریکه­های تولیدی شکایت کرده اند.

این ­بار هم کارخانه ­داران دراین شهرک از حکومت می­ خواهند که آنها را نیزشامل طرح سالانه پرداخت مالیات برعایدات نماید تا قوانین مالیاتی به گونه مساوی در قسمت تجارت وصنعت تطبیق شود.

با این حال مقام­های وزارت مالیه در نشست­ه ای مختلف با تاجران وکارخانه­ داران این ولایت مشکلات آنها را بررسی کرده است. جمیل­حمید عبدالرحیم ­زی سخنگوی این وزارت که به هرات آمده بود می گوید این طرح پاس شده و به کابینه پیشکش گردیده است واین طرح از سوی اتاق تجارت وصنایع برای آنها پیشنهادشده است.

درحال حاضر از ۴۷۰ کارخانه دراین شهرک صنعتی حدود ۲۳۰ کارخانه آن فعال می ­باشند که ده­ ها قلم تولیدات دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb