میلیونها افغانی در شفاخانه ولادی نسایی هرات حیف ومیل شده است. برخی اعضای شورای ولایتی هرات اسنادی را افشا کرده اند که درجمع آوری عواید این شفاخانه در دو مقطع زمانی تفاوت وجود دارد. نهاد خیریه که این شفاخانه را ساخته، طی یکسال بیش از هشتصدهزار افغانی عاید کرده است. اما زمانیکه این مرکز زیرکنترل شفاخانه حوزوی آمده است تقریبا در هفت ماه  شش میلیون افغانی عواید کسب کرده است. این تفاوت نشان میدهد که پول هنگفتی در این میان حیف ومیل شده است.

تقریبا هشت سال است که این شفاخانه تحت کنترل نهاد خیریه رضایی است. نهاد که ساختمان این شفاخانه را ساخته و براساس تفاهمنامه­ ای که با صحت عامه هرات امضا کرده مکلف است پول عاید از این شفاخانه را در قسمت امکانات وتجهیزات مصرف کند.

این نهاد همچنان یک دواخانه را نیز دراین مرکز درمانی ایجاد کرده است.اما حالاعواید بدست آمده از این شفاخانه در دو مقطع زمانی پرسش برانگیزشده است. سیدعظیم کبرزانی عضوشورای ولایتی هرات می­گوید، اسناد نشان میدهد که پول کلان هرساله از عواید این شفاخانه به جیب برخی افراد می ­رود.

این نماینده شورای ولایتی می­ گوید: اسناد نشان می ­دهد که طی سال ­های گذشته که عواید شفاخانه نسایی ولادی را نهاد خیریه رضایی کنترل می­ کرده کمتربوده، اما پس از اینکه در مدت کوتاهی عواید این شفاخانه را مسوولان شفاخانه حوزوی زیرکنترل گرفتند دیده شده است که عواید بدست آمده پول کلان بوده که همه ساله به جیب برخی افراد میرفته.

با این حال داکترمحمدآصف کبیر معاون اداره صحت عامه هرات می­گوید: تمام اسناد که مربوط به جمع آوری عواید این شفاخانه است زیر بررسی قرار گرفته است.

از سوی دیگر مسوولان پیشین شفاخانه حوزوی هرات گفته اند در ارتباط به این قضیه مکتوبی را به والی هرات نیز فرستاده اند. اما تاهنوز پیگیری نشده است.

با این همه مسوولان اداره صحت عامه هرات می­ گویند: از دوماه پیش دیتابس مشخص بخاطرجمع آوری عواید شفاخانه نسایی ولادی این ولایت ساخته شده است تا از اختلاس پول جلوگیری شود.

درحال حاضر نیز عواید بدست آمده از این شفاخانه به گونه شفاف جمع آوری میشود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb