بیشتر جوانان افغان که به اروپا رفته اند با شرایط سختی روبه رو شدند، شماری از این جوانان که پس از رفتن به اروپا دوباره به کشور برگشته اند می گویند: از رفتن شان پشیمان اند. به گفته ای آنان، باغ های سرخ و سبزی که برای شان پیش از سفر به اروپا گفته شده بود، همه تبلیغات بوده است. در همین یک نهاد اجتماعی در هرات کمپاین را برای تشویق جوانان به ماندن در کشور راه اندازی کرده بود که امروز پایان یافت.

کمپاین آگاهی دهی در مورد پیامدهای مهاجرت های غیرقانونی در هرات به پایان رسید. بیش از ده هزار تن از جوانان و کسانی که قصد رفتن به اروپا را داشتند زیر پوشش این کارزار قرار گرفتند.

به گفته ای برگزار کننده های این کمپاین، با برگزاری نمایش های تیاتر، ساخت فیلم مستند و آگاهی دهی، از رفتن نزدیک به ده هزار تن از باشنده های هرات به کشور های اروپایی جلوگیری کرده اند.

از سوی دیگر شماری از افرادی سفر اروپا را تجربه کرده و دوباره به کشور بازگشته اند می گویند: از رفتن شان به کشورهای اروپایی پشیمان اند.

از سوی دیگر مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور وضعیت مهاجران افغان در کشور های اروپایی را تکان دهنده می خوانند. به گفته ای آنان، مهاجرانی که به طور غیرقانونی به اروپا می روند؛ طعمه قاچاقبران انسان می شوند.

در همین حال شماری از باشنده های هرات از جوانان و خانواده ها می خواهند که از رفتن به کشور های اروپایی منصرف شوند. به گفته ای آنان، رفتن جوانان و افراد تحصیل کرده به بیرون از کشور از یک سو باعث افزایش مشکلات در افغانستان می شود و از سوی دیگر، در مسیر راه ها زندگی شان با خطر روبه رو می شود.

هزاران تن از افغان ها در جریان دو سال اخیر به طور غیرقانونی به کشورهای اروپایی رفتند. برخی  از آنان در مسیر راه یا در دریاها غرق شدند و یاهم از سوی نظامیان کشورها آماج قرار گرفتند. دلیل رفتن خانواده ها و جوانان به خارج از کشور، بیکاری، فقر و ناامنی عنوان می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb