شرکت ساختمانی در بند پوزه لیچ ولایت غور از ادامه کار در این پروژه دست کشیده است. مسوولان این شرکت می گویند که به دلیل افزایش هزینه شش میلیون دالری در این پروژه آماده نیستند که کار شان را ادامه بدهند. از سوی دیگر مسوولان در وزارت انرژی و آب کشور می گویند که کار در بند پروژه لیچ به شدت ادامه دارد و هزینه این بند قبلن تثبیت شده و هیچ افزایشی نیافته است. توقف کار ساخت بند پوزه لیچ نگرانی جدی باشنده های ولایت غور را به دنبال داشته است.

بند پوزه لیچ ولایت غور، یگانه امید غوری ها برای روشن کردن خانه های شان و رشد کشاورزی آنان. اما انگار این امیدواری ها به یاس مبدل می ­شود. شرکت سازنده این بند آب و برق از ادامه کار ساخت این بند دست کشیده است. مسوول شرکت سازنده بند پوزه لیچ می گوید: به دلیل افزایش هزینه شش میلیون دالری این پروژه و تا اضافه پول شان پرداخت نشود، کار این بند را پیش نمی برند.

قرار داد ساخت بند پوزه لیچ میان یک شرکت روسی و وزارت انرژی و آب بیش از پانزده میلیون دالر صورت گرفته است اما آنگونه که مسوولان شرکت سازنده این بند می گویند: این پروژه بیش از ۲۲میلیون دالر هزینه بر می دارد.

گفته می شود که شرکت روسی روس الکترو قرارداد خودرا با شرکت افغانی که اکنون مصروف کار در بند پوزه لیچ است لغو کرده و با یک شرکت دیگر قرار نموده است. از سوی دیگر توقف کار بند پوزه لیچ نگرانی باشنده های غور را به دنبال داشته است.

شماری از فعالان مدنی در ولایت غور می گویند: پروژه ساخت بند پوزه لیچ دست به دست شده و وزارت انرژی و آب باید در این زمینه به زودترین فرصت اقدام کند.

از سوی دیگر مسوولان در وزارت انرژی و آب کشور می گویند که کار ساخت بند پوژه لیچ ادامه دارد. انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید: هزینه ساخت بند پوزه لیچ بیشتر نشده و به زودی تونل انحرافی این بند نیز به بهره برداری می رسد.

غور از ولایت های محروم در کشور است، بند پوزه لیچ از پروژه های مهم و حیاتی برای باشنده های این ولایت خوانده می شود. با ساخت این بند از یک سو خانه های غوری ها روشن می شود و از سوی دیگر باعث رشد زراعت در این ولایت خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb