افسران و سربازان فرماندهی ۲۰۷ ارتش در غرب کشور، غذای چاشت شانرا به آسیب دیدگان سیلاب اخیر در ولسوالی های هرات اهدا نمودند. فرمانده قول ادوی ۲۰۷ظفر گفته کمک های این نهاد به آسیب دیدگان این رویداد ادامه خواهد یافت. افزون بر غذای گرم مقداری مواد سوخت نیز به افراد آسیب دیده کمک شده است. در همین حال شماری از خانواده هایی که در نتیجه سلاب مبجور به ترک خانه های خود شده اند، از حکومت و نهاد های کمک کننده خواهان کمک فوری هستند.

خشم طبیعت و جاری شدن سیلاب در نتیجه بارش شدید باران و برف، همه دار و ندار این افراد را از بین برده است. خانواده هایی که در سرمای طاقت فرسای زمستان، خانه و کاشانه شانرا را از دست داده و بگونه موقت در اینجا پناه داده شده اند.

اکنون سربازان و افسران فرماندهی ارتش در غرب کشور، غذای چاشت خود را به افراد آسیب دیده اهدا کرده اند.

کاهش درجه دما و سرد شدن هوا در جریان روز های اخیر، چالش هایی را برای شماری از باشندگان هرات به بار آورده است. اما وضعیت برای کسانی که دیگر سر پناهی برای در امان ماندن از شر سرما ندارند،  بیشتر از دیگر باشندگان هرات دشوار است. هوای سرد منفی ۲ درجه بر میزان مشکلات آسیب دیدگان سیل آب افزوده است. میگویند: حکومت و دیگر نهاد های کمک رسان باید بگونه فوری به وضعیت شان رسیدگی کنند.

افزون بر اهدا نمودن غذای چاشت، سربازان و افسران قول اردوی ۲۰۷ ظفر ، مقداری مواد سوخت نیز به خانواده های آسیب دیده کمک کرده اند. فرمانده نیروهای ارتش در غرب کشور ، از ادامه کمک های فرماندهی ارتش به آسیب دیدگان سخن میزند.

در کنار نهاد های کمک رسان، نیروهای ارتش و پولیس ملی از روز شنبه برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان سیلاب ها در ولسوالی های گذره و انجیل هرات، آستین بالا زده و برای رسیدگی به بیجا شدگان این رویداد وارد عمل شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb