کشورهای همسایه و منطقه جنگ استخباراتی را در حوزه غرب افغانستان راه اندازی کرده اند. مقام ها در وزارت دفاع ملی می گویند که این کشورها مخالفان مسلح دولت را تجهیز و حمایت می کنند. این مقام ها تاکید می کنند که نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند و گروه های هراس افگن در این حوزه را نابود می کنند. از سوی دیگر فرمانده تازه قول اردوی ۲۰۷ظفر به مخالفان مسلح دولت هشدار می دهند که حوزه غرب را به گورستان طالبان مبدل خواهد ساخت.

آغاز جنگ استخباراتی در حوزه غرب کشور، مقام ­های وزارت دفاع ملی می گویند: کشورهای همسایه و منطقه مخالفان مسلح دولت در حوزه غرب کشور را تجهیز و حمایت می کنند و جنگ استخباراتی را آغاز کرده اند.

محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی تاکید می  ورزد که نیروهای اردوی ملی وضعیت را زیر نظر دارند و گروه های مسلح مخالف دولت را که از سوی کشورهای همسایه حمایت می شوند؛ نابود می کنند.

در همین حال برید جنرال امان الله مبین فرمانده تازه قول اردوی ۲۰۷ظفر که دیروز شنبه رسمن به کارش آغاز کرد بر سرکوبی گروه های هراس افگن در حوزه غرب کشور تاکید می ورزد.

 فرمانده تازه­ ی قول اردوی ۲۰۷ظفر تاکید می کند که در آینده نزدیک با راه اندازی عملیات گسترده نظامی، نیروهای اردوی ملی، حوزه غرب افغانستان را به گورستان تروریستان به ویژه طالبان مبدل خواهند ساخت.

از سوی دیگر، مقام ­های قوای هوایی کشور می گویند: نیروهای هوایی در حوزه غرب را بیشتر تجهیر می کنند. برید جنرال محمد شعیب پیلوت قوماندان عمومی نیروهای هوایی کشور تاکید می کند که در سال آینده و با آغاز فصل جنگ، شمار بیشتر طیاره های جنگی از جمله سوپر تکانو را برای سرکوب طالبان به حوزه غرب می فرستند.

در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: تلاش های برای بسیج کردن مردم برضد گروه های هراس افگن و حمایت از نیروهای امنیتی در این ولایت جریان دارد.

فرمانده تازه­ی قول اردوی ۲۰۷ظفر در غرب کشور در حالی به کارش آغاز کرد که هنوز هم در برخی از ولایت های این حوزه از جمله ولایت فراه، طالبان حضور و فعالیت های گسترده دارند. دیده شود که رهبری تازه اردوی ملی در غرب کشور برای سرکوب طالبان چه راه کارهای تازه را در پیش خواهند گرفت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb