برخی زورمندان در هرات، از دادن پول آب خودداری میکنند. مسوولان در اداره آبرسانی میگویند که با مقامها در این زمینه صحبت شده تا آنان کاری انجام دهند. در کنار این، از میان ارگانهای دولتی، زندان این ولایت هم  ملیونها افغانی وامدار است و روزانه ۱۸۴ متر مکعب آب مصرف دارد. اداره آبرسانی در سال روان ، ۱۸۵ ملیون درآمد داشته و ۱۴۵۰۰ ملیون متر مکعب آب تولید کرده است.

زندان هرات، آنگونه که مسوولان در اداره ‌ی آبرسانی می ‌گویند، ۲۱ ملیون افغانی قرضدار این اداره است و توانایی پرداخت پول را هم ندارد. نجیب ‌الله آریا سرپرست این اداره گفت: زندان، روزانه ۱۸۴ متر مکعب آب مصرف دارد و بودجه آن‌ چنانی‌  هم در اختیار ندارد تا پول آب را تحویل دهد.

در کنار این، به گفته‌ ی آقای آریا، برخی از افراد زورمند هم سال‌ هاست پول آب مصرفی خود را نپرداختند.

شبکه‌ ی آ‌رسانی در هرات روز به روز گسترش می ‌باید. هم‌ اکنون این اداره ۶۱۳۱۷ مشترک دارد که به شبکه‌ ی ۸۱۰ کیلومتر لوله‌ کشی وصل هستند. به همین میزان، آب مصرفی شهروندان هم بالا رفته و در سال روان ۱۴۵۰۰ ملیون متر مکعب آب تولید شده؛ هر چند مسوولان اداره‌ ی آبرسانی می‌ گویند که گنجایش تولید ۳۵ ملیون متر مکعب آب را دارند.

در سال روان این اداره‌ ۱۱۹۷ متر نو پخش کرده و آنگونه که آقای آریا می ‌گوید، در یک‌م اه آینده قرار شده ۳۰۰۰ متر پخش شود. درآمد این اداره با بلند رفتن ارزش آب هم بالا رفته و در ده ماه گذشته، ۱۸۵ ملیون افغانی درآمد داشته که بیشتر پول آن به خود شبکه ‌ی آبرسانی هرات خرچ می ‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb