خیمه های تحصن در مقابل ساختمان ولایت فراه همچنان برپاست و ریاست جمهوری درمقابل سکوت کرده است. شماری از معترضین میگویند برخی حلقات نزدیک ریئس جمهوری با والی فراه در فساد  مالی دست دارند و از این رو ارگ تاکنون موضع سریعش را در این زمینه اعلام نکرده است. این افراد هشدار میدهند که اگر والی برکنار نشود همچنان به اعتراض و تحصن خود ادامه میدهند. از جهتی مسوولان محلی در فراه معترضین را متهم به خواست های شخصی می کنند. این گزارش را همکارم خوشحال ځلاند از ولایت فراه فرستاده است.

اعتراض باشندگان ولایت فراه وارد دوازدهمین روز خود و هنوز ارگ ریاست جمهوری موضع خود را در این مورد اعلام نکرده است. معترضین در ولایت فراه میگویند با اینکه شاهراه عمومی را مسدود کردند.

خیمه های تحصن را در مقابل ساختمان برپا کردند اما هیچ توجه ای از سوی حکومت نشده است. این افراد میگویند برخی حلقات در ارگ ریاست جمهوری با والی فراه هماهنگ هستند و آنها نمی خواهند تا رئیس جمهور از مشکلات مردم فراه آگاهی پیدا کند.

این باشندگان میگویند عواید گمرک و شهرداری میان این حلقات تقسیم می شود و از این رو نمی خواهند چشمه آیداتی آنها قطع شود.

از سوی دیگر افراد که در خیمه های تحصن بسر میبرند، می گویند: در هوایی سرد که در خیمه ها بسر میبرند، بیشترین آنها مریض شده اند. آنها که از رئیس جمهور خواهان برکناری والی فراه استند، هشدار میدهند، اگر رئیس جمهور کشور، صدای شانرا نشوند، به راهپیمایی های شان ادامه خواهند داد و به زود وارد ساختمان خواهند شد.

در عین حال محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه معترضین را متهم به خواسته های شخصی میکند.

اعتراض شماری از باشنگان ولایت فراه از دوازده روز بدین سو اغاز شده و تاکنون ادامه دارد. با اینکه برخی اعضای شورای ولایتی فراه مدعی شدند که این اعتراض ها با هماهنگی کشورهای بیرونی راه اندازی شده اما معترضین میگویند اعضای شورای ولایتی که منافع شان با خطر روبرو شده است چنین ادعای می کنند و آن حقیقت ندارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb