امنیت ملی هرات سه تن از کارمندان اداره گمرک این ولایت را به اتهام فساد اداری بازداشت کرده است. مسوولان محلی میگویند افراد بازداشت شده کارمندان بخش مدیریت تشریح اداره گمرک هرات هستند که همراه با آنها یک کمیشن کار نیز دستگیرشده است. سخنگوی والی هرات گفته این افراد در قسمت تشریح یک موترباربری نوع تیلر رشوت گرفته بودند.

طی همین هفته این دومین مورد است که کارمندان اداره امنیت ملی موفق به بازداشت افراد فاسد در ادارات دولتی می­شوند. ریاست امنیت ملی هرات سه تن از کارمندان مدیریت تشریح اداره گمرک این ولایت به شمول یک کمیشن کار را به اتهام فساد اداری بازداشت کرده است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می­ گوید افراد بازداشت شده در قسمت تشریح، ازیک موترباربری نوع تیلر رشوه گرفته بودند، اما او از مقدار پول که رد وبدل شده چیزی نگفته است

این درحالیست که چند روز پیش نیز کارمندان اداره امنیت ملی هرات، آمرناحیه هشتم اداره شاروالی را به اتهام اخذ رشوه بازداشت کرد. مسولان محلی گفته اند فرد بازداشت شده بیش از بیست هزار افغانی از یک شهروند رشوت گرفته بود. مسوولان محلی دراین ولایت می­گویند در قسمت مبارزه با فساد اداری جدی عمل می­کنند.

سخنگوی والی هرات می­گوید از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ تن ازکارمندان ادارات دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند.

معمولا سروصداهای شهروندان بابت فساد در ادارات درآمدزای این ولایت همواره بلندبوده است.  اداره ­های گمرک،شهرداری، ترانسپورت و دیگربخش­های عایداتی این ولایت از چشمه­ های مهم عواید هرات هستند. بارها برخی کارمندان این ادارات به ارتباط فساد اداری بازداشت شدند.

حتی رییس جمهوری سال پار درسفرش به هرات تمامی کارمندان مدیریت تشریح اداره گمرک را برکنار و تحت تعقیب عدلی دانست، اما هنوزهم نگرانی­ها بابت فساد اداری دراین ادارات وجود دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb