پولیس نیمروز یک گروه  از سارقین مسلح را در شهر زرنج بازداشت کرده است. مسوولان امنیتی در این ولایت میگویند این گروه از سارقین وارد دوکان صرافی شده بودند وقصد داشتند که تمام سرمایه یک صراف را با خود ببرند که به موقع از سوی پولیس دستگیرشدند. محمدصادق هاشمی مدیرمبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه این ولایت گفته هنگام بازداشت این افراد بین پولیس و سارقین مسلح درگیری صورت گرفته است که دو تن از دزدان مسلح بازداشت شدند و یکتن دیگر با یک میل سلاح فرار کرده است. پولیس نیمروز میگوید این افراد همواره در سطح شهر دست به سرقت پول مردم میزدند و در برخی موارد حتی پول زور می گرفتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb