چهارسال است که پول صرفیه برق صدها مشترک در ولسوالی گلران هرات به جیب طالبان میرود. مسوولان اداره برق این ولایت میگویند، حدود ۲۸۰ مشترک برق در روستایی توتوچی ولسوالی گلران وجود دارند که پول صرفیه برق آنها را طالبان جمع آوری میکنند. شورای ولایتی هرات نسبت به این باره ابراز نگرانی کرده میگوید طالبان از این پول سلاح خریداری میکنند و بر علیه دولت استفاده میکنند. اداره محلی اما گفته این مسئله را از طریق گفتگو با بزرگان محل حل خواهند کرد.
پول صرفیه برق باشندگان ولسوالی گلران در جیب طالبان، چهارسال است که باشندگان روستای توتوچی ولسوالی گلران این ولایت پول صرفیه برق خود را به طالبان تحویل می دهند. روستای که کاملا در کنترل طالبان است و پول هنگفتی از این درک به جیب می زنند.
مسوولان اداره برق هرات می¬گویند این مسئله را بارها با اداره محلی، شورای ولایتی و نمایندگان مردم هرات درمجلس درمیان گذاشته اند، اما هیچ توجهی نشده است.
گفته می شود حدود ۲۸۰ مشترک برق دراین روستا وجود دارند. اما کارمندان اداره برق طی چهارسال گذشته نتوانستند به خاطر جمع آوری پول صرفیه برق این مشترکین وارد این روستا شوند. با این حال شورای ولایتی هرات می گوید طالبان مسلح از این پول سلاح خریداری می کنند وبرعلیه دولت استفاده می نمایند.
گفته می شود تا حالا بارها به خاطرحل این مشکل با بزرگان ولسوالی گلران گفت گوشده است. اما هیچ نتیجه ای نداده است. از سوی دیگر مسوولان محلی می گویند، آنها به خاطرجمع آوری عواید دولت مصمم هستند و دراین زمینه نیزتلاش می کنند تا مشکل برطرف شود و پول صرفیه برق به حساب دولت واریز گردد.
آنگونه که مسوولان اداره هرات برشنا می گویند هم اکنون هفت روستا در ولسوالی گلران این ولایت از انرژی برق استفاده می¬کنند که تقریبا دوهزار ۲۰۰ مشترک دراین ولسوالی وجود دارند. اما هرازگاهی تهدیدات گروه طالبان باعث می شود تا کارمندان این اداره نتوانند پول صرفیه برق را به گونه شفاف جمع آوری کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb