شماری از مسوولان رسانه های محلی هرات در یک گردهمایی وضعیت مالی این رسانه ها را نگران کننده می خوانند. آنان هشدار می دهند که اگر دولت از رسانه های محلی حمایت نکند، نشرات چندین رسانه در هرات متوقف خواهد شد. این شمار از مسوولان رسانه های محلی از دولت می خواهند که در قسمت مالیات و پول صرفیه برق با آنان همکاری کند.

شماری از مسوولان رسانه های محلی هرات گردهم آمده و نگران آینده فعالیت رسانه های شان هستند. اینکه رسانه های محلی در وضعیت بد مالی قرار دارند و سخت نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. این مسوولان رسانه ها قصد دارند تا طی یک نامه ای، نگرانی های شان را به شخص رئیس جمهور غنی برسانند. آنان خواهان کاهش اخذ مالیات از رسانه ها و کم شدن پول صرفیه برق هستند.

این اصحاب رسانه های محلی هرات هشدار می دهند که اگر دولت در این زمینه جدی اقدام نکند، در آینده نزدیک بیشتر این رسانه ها از فعالیت بازخواهند آمد.

از سوی دیگر مسوولان نهادهای خبرنگاری در هرات هشدار می دهند که بیش از نصف رسانه های محلی این ولایت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و به زودی نشرات این رسانه ها متوقف خواهد شد. به گفته ای این نهادهای خبرنگاری، رسانه های محلی منابع مالی محدودی دارند و هیچ دسترسی به منابع دولتی و نهادهای خارجی ندارند.

هم اکنون در هرات در کنار رسانه های ملی، نوزده تلویزیون، ۲۳رادیو وچندین رسانه ای چاپی فعالیت دارند. بیشتر این رسانه ها از سوی تجار راه اندازی شده اند. خیلی از این رسانه ها حتا سال می شود که مالیات خودرا به دولت پرداخت نکرده و آنگونه که مسوولان این رسانه ها می گویند: توان پرداخت مالیات هنگفت به دولت را ندارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb