برای نخستین بار دیپارتمنت مشاوره در دانشکده تعلیم و تربیه پوهتون هرات ایجاد شده است. در این بخش دانشگاه انترکالج شهر نیویارک آمریکا با پوهنتون هرات همکاری می کند. مسوولان دانشگاه هرات می گویند: با توجه به درصدی بلندی از شهروندان که دچار مشکلات روانی هستند؛ ایجاد دیپارتمنت مشاروره یک نیاز جدی است. به گفته ای آنان، استادان افغان این رشته از سوی دانشگاه انترکالج آموزش داده می شوند.

ایجاد دیپارتمنت مشاوره در دانشگاه هرات. برای نخستین بار این دیپارتمنت در دانشکده ی تعلیم و تربیه این پوهنتون ایجاد شده است. دانشگاه انترکالج شهر نیویارک آمریکا در بخش های مختلف با این دیپارتمنت همکاری دارد.

  پوهندوی بصیراحمد کریمی آمر دیپارتمنت مشاوره دانشکده ی تعلیم و تربیه می گوید: قرار است در گام نخست دانشجویان محدودی جذب دیپارتمنت مشاوره در بخش روانشناسی شوند اما در آینده این بخش گسترش خواهد یافت.

در همین حال روانشناسان در شرایط کنونی ایجاد دیپارتمنت مشاوره در پوهنتون هرات را یک نیاز جدی می خوانند. به باور این روانشناسان، درصد بلندی از مردم دچار مشکلات روانی هستند و تاهنوز مراکز معیاری برای مشوره دادن و تداوی این بیماران در کشور به ویژه در هرات وجود ندارد.

  عنایت الله عنایت روانشناس، ناامنی ها، افسردگی، فقر و بیکاری را از عوامل عمده مشکلات روانی در میان شهروندان می خواند. اما مهم تر از همه، آنچه این روانشناس می گوید، اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی و یکصدا نشدن شان برای حل مشکلات جاری در کشور، بیشتر از همه مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.

پیشتر  نیز مسوولان اداره صحت عامه هرات گفتند که از ۶۰تا ۷۰ درصد از مردم این ولایت دچار بیماری های گوناگون روانی اند. به گفته ای آنان، بیشتر این بیماران جوانان هستند که به دلیل بیکاری و فقر مشکلات روانی پیدا کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb