۲۶  پروژه انکشافی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینه بیش از ۵۸ میلیون افغانی در شماری از ولسوالی های ولایت هرات به بهره ‌برداری سپرده شد.

 ریاست رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، با نشر خبر نامه ای گفته است: اخیرن ۲۶ پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات  در ولسوالی های گذره و زنده جان ولایت هرات تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

پروژه‌ های یاد شده شامل اعمار مراکزاجتماعی، دیوارهای محافظوی، مکتب، حفر چاه های  نیمه عمیق همراه بمبه  دستی، تمدید شبکه های آب آشامیدنی صحی، جغل اندازی سرک های داخل دهات  وتمدید شبکه برق شهری می ‌باشند که از مزایای این پروژه‌ها حدود  ۷۵۰۰  خانواده مستفید خواهند شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb