دها تن از شهروندان فراه بار دیگر بر علیه والی این ولایت دست به اعتراض زدند و رئیس جمهوری خواهان بکناری محمد آصف ننگ شدند. این افراد میگویند تا زمانیکه به خواست آنها رسیدگی نشود دست از اعتراض نخواهند کشید و خیمه های تحصن را جمع نخواهند کرد. در عین حال  سخنگوی والی فراه می گوید: دیگر شهروندان فراه از مظاهره خسته شده اند. او میگوید افرادی که دست به تحصن زدند اند راه عمومی را بسته کردند که این باعث اعتراض شماری از شهروندان شده است.

تظاهرات باشندگان ولایت فراه بر علیه والی این ولایت وارد ششمین روز خود شد. این افراد هشدار میدهند که اگر دولت مرکزی به خواست آنها عمل نکند همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

تظاهر کننده گان هشدار میدهند، اگر به خواسته های شان توجه نگردد، شاهراه عمومی ولایت فراه را نیز بر روی ترافیک خواهند بست.در همین حال محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه تظاهر کننده گان و کسانیکه خیمه های تحصن را در مقابل مقام ولایت و جاده بازار عمومی شهر فراه بر پا کرده اند، متهم به خشونت با شهروندان فراه میکند. وی خواسته های این تظاهر کننده گان را شخصی عنوان میکند.

در همین حال محمد هاشم الکوزی رئیس هئیت اعزامی مجلس ثنا میگوید تاکنون هیچ سندی از سوی تظاهرات کنندگان به آنها داده نشده است که حرف آنها را ثابت کند.

افرادی که در شهر فراه دست به تظاهرات زدند همچنان رئیس شورای ولایتی این ولایت را متهم به بی خبری می کنند. این افراد میگویند برخی اعضای شورای ولایتی که وارد معامله با والی فراه شده اند تلاش دارند تا تظاهرات را جنبه بیرونی بدهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb