همکاری برخی از کوچیهای هرات با مخالفان مسلح دولت انکارناپذیر است. مسوولان در آمریت کوچیهای این ولایت میگویند که بیشتر از قوم اسحاقزایی با مخالفان مسلح دولت همکاری دارند. او گفت: برخی از آنها از سوی کشور پاکستان پشیبانی میشوند. در کنار این، این مسوولان از دولت خواسته اند به کوچیها اجازه دهند تا امنیت مناطق خود را برآورده کنند. آمار کوچیها در هرات به بیش از ۷۵۰ هزار تن میرسد که بیشتر در نوار مرزی با کشورهای ایران و ترکمنستان زندگی میکنند.

کوچی ‌ها در ولایت هرات، به سه گونه زندگی می ‌کنند: کسانی ‌که از این ولایت به ولایت دیگر سفر می‌ کنند، شماری سفرهای‌شان به ولسوالی ‌ها محدود است و برخی از آنان هم ساکن و بادیه ‌نشین هستند. برای آنان حکومت ‌های پیشین، علف‌ چرهایی هم در دید گرفتند که همین باره باعث چالش‌ هایی میان بومیان و کوچی‌ها شده است.

ولی محمدعارف اسحاق‌ زی آمر اداره‌ ی امور کوچی‌ ها در هرات که در نشست خبری‌ شرکت کرده بود سخن از این گفت که همکاری برخی از کوچی‌ ها با مخالفان مسلح دولت انکارناپذیر است.

او گفت: بیشتر از میان قوم اسحاق‌ زی با گروه‌های مسلح هم ‌دست هستند.

از دید آقای اسحاق ‌زی، نبود توجه دولت و زورگویی برخی از زورمندان محلی، کوچی‌ ها را ناچار کرده تا دست به سلاح ببرند. او افزود: همواره با برخی از این اقوام گفتگو شده تا دست از همکاری با مخالفان مسلح دولت بردارند.

آمر اداره ‌ی امور کوچی‌ ها گفت: برخی از این گروه‌ ها از سوی کشور پاکستان پشتیبانی می ‌شوند و دولت باید با بزرگان کوچی ‌ها گفتگو کند و به آنان اجازه دهد تا با سلاح‌هایی که دارند، امنیت منطقه‌ ی خود را برآورده کنند.

شمار کوچی ‌ها در هرات به ۷۵۰ هزار تن می ‌رسد. آنان در ولسوالی‌ ها و مناطق مرزی ایران و پاکستان و ه‌چنین هم‌ مرز با ولایت‌ های غور، بادغیس و فراه زندگی می ‌کنند.

آنگونه که آقای اسحاق ‌زی می ‌گوید، بیشتر کوچی‌ ها خواستار ماندن در مناطق مشخصی هستند که دولت تاکنون جایی برای ‌شان در دید نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb