آمار افراد دچار اعتیاد در هرات هر روز نگرانیها را بیشتر میسازد. والی هرات میگوید بیش از ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد و هرات نسبت به هم مرز بودن با کشورهای همسایه بیشترآسیب پذیر است. با این حال مقامهای وزارت صحت عامه به این باور اند که فروش آسان مواد مخدر درسطح شهر و دسترسی معتادین به مواد برآمار این افراد افزوده، اما مبارزه با این پدیده نیاز به بسیج عمومی است.

پس از کابل، هرات از ناحیه اعتیاد با معضل بزرگی روبروست. پدیده ­ای که حالا به یک نگرانی جدی نه تنها برای مردم، بلکه برای حکومت بدل شده است. هنوز راه حلی مناسبی برای تداوی این افراد روی دست گرفته نشده است.

محمدآصف رحیمی والی هرات می ­گوید: پیشنهاد مشخصی به خاطر ساخت مراکز بزرگ ترک اعتیاد وبرنامه ­های اساسی برای مبارزه با این پدیده به شورای وزیران داده است. اما عمق فاجعه در این ولایت خیلی بزرگ است.

این مقام محلی به این باور است که هرات به دلیل هم مرز بودن با کشورهای همسایه بیشترآسیب پذیر است.

نگرانی­ ها درحالی در هرات بالاگرفته است که روز به روز آمار معتادین به مواد مخدر افزایش پیدا   می­ کند. درحالیکه ده­ها بسترترک اعتیاد برای مردان وزنان دچار اعتیاد دراین ولایت ساخته شده است. اما وزارت صحت عامه کشور به این باور است که مراکز ترک اعتیاد راه حل نیست.

فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه پافشاری دارد تا زمانیکه برای این افراد کاریابی نشود و مبارزه جدی با فساد اداری، فروش آسان مواد مخدر صورت نگیرد، بسترهای ترک اعتیاد کارساز نیست. این وزیرکابینه به این باور است که مبارزه با این پدیده نیاز به بسیج عمومی دارد.

آنگونه که مسوولان محلی دراین ولایت بارها از افراد دچار اعتیاد آمار ارائه کرده اند، هم اکنون بیش از ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر دراین ولایت وجود دارد که ۱۳ درصدآنها زنان هستند و هفت درصد هم کودکان می ­باشند.

با وجود صدها بسترترک اعتیاد دربخش­های دولتی وخصوصی، اما تداوی معتادین تا حالا نتیجه ­ای مطلوبی نداده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb